3/11/09

Τι αλλάζει στις μετεγγραφές -Aπό 1-15 Νοεμβρίου οι αιτήσεις !

Κατά δέκα χιλιάδες ευρώ αυξάνεται το όριο του οικογενειακού εισοδήματος , το οποίο απoτελεί ως προυπόθεση μετεγγραφής των φοιτητών από ΑΕΙ σε ΑΕΙ.

Eιδικότερα , σύμφωνα με κοινή απόφαση που υπέγραψαν οι απερχόμενοι υφυπουργοί Παιδείας και Οικονομίας Σπ. Ταλιαδούρος και Γ. Λέγκας , τέσσερις ημέρες πριν τις εκλογές, στις 30 Σεπτεμβρίου «Στις περιπτώσεις γ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 για τις μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού ακαδημαϊκού έτους 2009−2010, ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών, αυξάνεται από €35.000,00 σε € 45.000,00".Επίσης σύμφωνα με τροπολογία που ψηφίστηκε τον Αύγουστο από το θερινό τμήμα της Βουλής ο νόμος 282/2004 (ΦΕΚ Α΄ 208) αντικαθίστανται ως εξής:
«9. Οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής. Η απόφαση αυτή αποστέλλεται στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Τμήματος ή στο Συμβούλιο του ΤΕΙ για έλεγχο νομιμότητας. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι υποψήφιοι που μετεγγράφονται απαλλάσσονται από την εξέταση σε μαθήματα ή ασκήσεις που εξετάστηκαν με επιτυχία στο Τμήμα προέλευσης. Με την ίδια απόφαση οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές ή σπουδαστές υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υποδοχής κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα προέλευσης.

10α. Οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Για τους μετεγγραφόμενους κατά το εαρινό εξάμηνο σπουδαστές των ΤΕΙ, οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται μέχρι 15 Ιουνίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Κατάλογος με τις μετεγγραφές που πραγματοποιήθηκαν και την αντιστοιχία των Τμημάτων προέλευσης και αποδοχής αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος προέλευσης και του Τμήματος υποδοχής και κοινοποιείται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέχρι 15 Φεβρουαρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και για τους μετεγγραφόμενους κατά το εαρινό εξάμηνο σπουδαστές των ΤΕΙ μέχρι 30 Ιουνίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Κατά τον έλεγχο νομιμότητας εάν διαπιστωθεί ότι πραγματοποιήθηκε μετεγγραφή χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις ή καθ υπέρβαση του προβλεπόμενου ποσοστού ή χωρίς να υφίσταται αντιστοιχία μεταξύ των Τμημάτων προέλευσης και υποδοχής που δεν οφείλεται σε υποβολή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών ή αναληθούς υπεύθυνης δηλώσεως εκ μέρους του ενδιαφερομένου, η αναπεμπτική απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου ή του Συμβουλίου του ΤΕΙ είναι δεσμευτική για το Τμήμα υποδοχής. Στην περίπτωση αυτή η μετεγγραφή ανακαλείται υποχρεωτικά με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Τμήματος και ο μετεγγραφόμενος φοιτητής ή σπουδαστής διαγράφεται από τα μητρώα του Τμήματος υποδοχής και επανεγγράφεται στα μητρώα του Τμήματος προέλευσης.

10β. Κατά της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου ΤΕΙ αντίστοιχα μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, για τον έλεγχο της νομιμότητάς της. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί επίσης, αυτεπαγγέλτως, εντός ενός (1) έτους, να ελέγξει τη νομιμότητα της πράξης του Πρυτανικού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου ΤΕΙ. Εάν διαπιστωθεί έλλειψη νομιμότητας σε οποιονδήποτε από τους ανωτέρω ελέγχους, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ακυρώνει την πράξη του Πρυτανικού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου ΤΕΙ και αναπέμπει την υπόθεση στο οικείο ΑΕΙ.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004, όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του ν. 3404/2005 προστίθενται οι λέξεις «καθώς και στις περιπτώσεις των αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και Εσπερινών Λυκείων».
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου